• Hjem
  • Tjenestevilkår

Vilkår for kjøp av produkter, samarbeid, videresalg mv. av Ansvarlig selskap NyFritid Medias tjenester

Kort fortalt.

Betal fakturaen i tide, ikke bestill om du bare sjekker pris, ikke finn på noe ulovlig (i henhold til norsk lov), piratkopiering, pornografi etc. kan du se langt etter. Ta kontakt ved problemer, og ikke overbelast tjenesten med noe som du vet overbelaster den. Da går alt så mye bedre.

v. 52 sist oppdatert 3.9.2013 av PKS

Vi har både juridiske, etiske og andre vilksår som må overholdes i forbindelse med bruk av tjenester fra Ansvarlig selskap NyFritid Media. Vi forbeholder oss retten til å suspendere, og eller avslutte en kundes brukerkonto ved brudd på denne avtalen – ved særlige brudd vil det heller ikke bli gitt advarsler på forhånd. Ansvarlig selskap NyFritid Media– heretter NFM / ANS NFM og tjenestekjøperen/mottakeren – heretter kunden. NyFritid Media leverer, eier og driver tjenesten NorskHosting, og denne avtale fastsetter at det er en enhet enten det kalles det ene eller det andre heretter. 

Generelle vilkår for tjenesten(e)
Dette er standardvilkår for kjøp og bruk av NFMs tjenester, for å bruke bestillingsskjema mm. Kunden godtar disse vilkår ubetinget når korrekt utfylt bestillingsskjema med "Bekreft at du har lest, forstått og godtatt avtalevilkår/tjenestevilkår" er avsendt.
NFM har rett til å avvise ethvert oppdrag, forutsatt at denne retten påberopes innen fem (5) virkedager etter at bestillingsbekreftelse ble sendt kunden.
Kunden er en person, fysisk eller juridisk som inngår denne avtale med NFM, og som NFM forholder seg til. Bruker er kunden selv, eller en person som av kunden er gitt tillatelse til å benytte tjenestene i overensstemmelse med de rettigheter og plikter som følger av denne avtale. Tjenesten er løpende og tidsubegrenset med minste varighet på 12 måneder, med mindre annet er særskilt avtalt. Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet for en ny avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil oppsigelse foreligger minst tre måneder før avtalens utløp - i form av et signert dokument per post/e-post. Oppsigelse påvirker ikke kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper og dermed heller ikke betaling for den nye avtaleperioden. Ved ny periode vil kunden bli fakturert minst tretti (30) dager i forkant for ny tjenesteperiode. Det kan bli fakturert tidligere enn tretti (30) dager før periodens fornyelse også. Denne tjenesteavtalen regulerer uttømmende avtaleforholdet mellom partene, herunder å fastlegge partens forpliktelser under denne, og erstatter enhver tidligere avtale. I noen tilfeller, avhengig av bestillingstidspunkt i måneden, vil kunden kunne oppleve å motta faktura for påbegynt periode, og neste periode, samtidig, eller mer eller mindre samtidig. Dette da alle tjenester forskuddsbetales.

Tjenesten
Generelt
Avtalen gir kunden tilgang på tjenestemaskinen hos NorskHosting slik at Kundens internett-tjenester blir tilgjengelig for brukerne av Internett. NorskHosting er ansvarlig for retting av feilsituasjoner som oppstår vedrørende drift av tjenesten. Denne plikten gjelder kun dersom kunden har fulgt de instrukser som gjelder vedrørende bruk av tjenesten. Ved feilmeldinger vil det bli iverksatt tester for å undersøke om feilen kan relateres til NorskHosting . NorskHosting kan nekte kunden tilgang eller endre tjenestens administrasjonsverktøy (passord etc) inntil betaling for tjenesten er registrert. NorskHosting kan også undersøke kundes filarkiver mm. for å lete etter feil uten varsel. Det kan bli slettet filer dersom de fører til brudd på avtalen uten varsel, som skadelig programvare mv. NorskHosting har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger som stilles til rådighet for brukeren. Kunden har bruksrett til tjenestene og rettighetene hertil så langt det kan sies å være en naturlig del av tjenesten, samt at kunden har betalt for tjenesten, og tjenesten for øvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen. Ved bestilling, godtar kunden at NorskHosting sender informasjon relatert til kundens tjenester eller øvrige tjenester, via e-post til kontakt-e-postadressen. Vi vil reagere sterkt overfor de som måtte bruke eller forsøke å bruke en internettkonto eller datamaskin uten eierens tillatelse. Dette inkluderer passord-misbruk, tyveri av informasjon, misbruk av sikkerhets-huller mv. Enhver uautorisert bruk av kontoer eller datamaskiner av NorskHosting sine kunder, uansett om det er angrep på kontoer eller datamaskiner hos NorskHosting , vil automatisk gi advarsel, suspensjon eller oppsigelse av konto og anmeldelse, avhengig av angrepets alvor.

Domeneregistrering
Domeneregistrering omfatter søknad, registrering og administrasjon av domenenavn for bruk til tjenester over Internett. Når domenet er registrert vil kunden ha en eksklusiv bruksrett i tjenesteperioden(e)s løpetid forutsatt at kunden har betalt for tjenesten, og tjenesten for øvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen. Kunden plikter å overholde gjeldene domeneregler ved registrering og enhver bruk av domenet skal være i samsvar med de ulike toppnivås navnpolitikk.

Navntjenere
Endringer av navntjenere finner som hovedregel sted ved at kunden kontakter ny registrar for flytting. Kunden er pålagt å sende melding til NorskHosting når slik flytting har funnet sted. Manglende meddelelse på etterviselig måte medfører at tjenesteforholdet fortsetter inntil slik melding faktisk er mottatt.

Tvisteløsning
Tvist i forbindelse med registrerte domener blir håndtert i henhold til de ulike toppnivåers navnpolitikk. NorskHosting tilbyr ikke administrasjon eller bistand i større utstrekning enn hva som er pålagt NorskHosting iht. registraravtalen.

Flytting av domene til NorskHosting
Dersom du kunne tenke deg å flytte ditt domene/netthotell til NorskHosting nå, men allerede har betalt en annen leverandør (Internet Service Provider) for en lengre periode, ønsker vi å tilby deg å flytte til NorskHosting og få GRATIS domeneadministrasjon og ,etthotell ut perioden du har betalt din forrige leverandør. Dette vil si tilsvarende netthotell eller tilnærmet tilsvarende netthotell som hos tidligere leverandør. Dersom du kun har hatt domeneparkering/domenevideresending får du vårt tilbud på det samme. Har du hatt netthotell tilbyr vi deg minimum vårt netthotell 1 GB. For å oppnå dette må du kunne dokumentere at du faktisk har hatt domene og netthotell hos en annen leverandør. Hvilken leverandør dette dreier seg om og hvilken type netthotell du har hatt og for hvor lang tid det er betalt. Ta kontakt og send dokumentasjon enten pr post eller via faks. Vær oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til å sjekke opplysningene. I tillegg må du binde deg skriftlig til å benytte samme netthotell (eller høyere) i ett år etter at gratisperiode går ut. Selve bestillingen på overflytting kan du gjøre her via nettsiden. Faktura for perioden man binder seg for etter at gratisperioden er over vil bli sendt ut ca en mnd før gratisperioden går ut.

Tjenerløsninger
Systemene i tjenesten skal være i drift 24 timer i døgnet med unntak av nødvendige, eller varslede stopp for vedlikehold. Det lagres sikkerhetskopi av våre kunders netthotell med e-post, netthotelldata, innstillinger mm. i ulike frekvenser, ukentlig og månedlig. NorskHosting er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data, driftsforstyrrelser, tap av arbeidsfortjeneste mv, men vil med denne tjenesten kunne holde rimelig sikkerhetskopi-mulighet klar, hvis dette skulle være nødvendig. Alle kunder bør ha en oppdatert sikkerhetskopi av sine data liggende lokalt. Skulle tjeneren gå ned, vil dette bli rettet hurtigst mulig innen for normal arbeidstid. Hvis vi ikke er i stand til å levere denne tjenesten fra dag til dag, og går under en oppetid på 99,5 % på årsbasis gir vi 10-20 % rabatt på fornyelsen.

E-post
Uoppfordret kommersiell reklame er ikke tillatt via e-post, og vil resultere i suspensjon eller oppsigelse etter vurdering av NorskHosting sin ledelse. Kommersiell reklame er ikke velkommen i de fleste diskusionsgrupper og e-postlister. Upassende utsending kan resultere i suspensjon eller oppsigelse av tjenester levert av NorskHosting. Se i nyhetsgruppens eller e-postlistens avtalevilkår om reklame er tillatt. «Søppelpost», eller utsendelser av beskjeder til mange forskellige tulle-nyhetsgrupper er uetisk og vil bli behandlet deretter.

Trafikk/Overføring
Alle våre netthotell er utstyrt med "ubegrenset overføring". Dersom kunden forsøker å benytte seg av ubegrenset overføring og dette gjelder shareware, pornografi, programvare, film og annet krevende overføringsmateriale, vil konten kunne bli suspendert eller stengt. Overføring regnes i perioder på måneder. Dersom en kunde ønsker å overføre slikt materiale (herunder er for eksempel pornografi mm forbudt) som bildearkiver den benytter ol. men som er ressurskrevende, vil vi tillatte inntil tre (3) ganger lagringsplassen (altså et netthotell på 5 gigabyte har tillatt overføring på 15 gigabyte av slikt materiale). Alle netthotell er begrenset av normalt ressursforbruk, slik at kontoer som tar unormalt stor del tjenerens ressurser vil bli stoppet. Slike kontoer vil måtte inngå egne avtaler om å bli flyttet til en egnet tjener tilpasset kundens forbruk.

Kundens plikter
Generelt
Domenesøknad/bestilling av web utføres av NorskHosting på bakgrunn av informasjon fra kunden. Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, eller unngå å oppdatere informasjonen, det være seg navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, eller e - post el, kan NorskHosting ut fra en skjønnsmessig vurdering slette eller avslutte bestillingen eller tjenesten uten varsel.

Domeneregistrering
Det er kundens ansvar og risiko at søknaden er i samsvar med toppnivåregistrarens navnepolitikk for tildeling av det aktuelle domenenavn til enhver tid. Kunden er selv ansvarlig for å ha sjekket andres eventuelle immaterielle rettigheter, før registrering og / eller bruk av det aktuelle domenenavnet. Kunden plikter å undersøke om domenet faktisk er registrert, selv etter fremsatt bestilling, og uansett før han eller hun pådrar seg utgifter for tjenester eller produkter som direkte henviser eller rimeligvis er relatert til domenet. NorskHosting vil ikke erstatte det tap som oppstår fordi denne plikten ikke har blitt overholdt. Ved å fremsette bestilling om registrering av et domene, samtykker kunden til at NorskHosting kan samle inn og publisere informasjon til Whois databasen. Slik informasjon kan være kundens navn, e-post adresse, telefaks og telefonnummer, IP adresse til primær og sekundær navntjener, navn til slike navntjenere, og registreringsdato og utløpsdato for domenet. NorskHosting formoder at kunden ved å oppgi andre personers kontaktinformasjon, har innhentet samtykke.

Programvare
Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren som belaster andre brukere på samme server, forbeholder NFM seg retten til å stenge brukerens web eller be brukeren om å stoppe bruken av den aktuelle programvare.

Eierskap
Brukeren er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere, informasjon på eget web område. Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Ansvar for publisering
Materiale som publiseres eller henvises til fra brukerens hjemmeside skal være i overensstemmelse med tredjemanns rettigheter og med norsk lov, det eller de lands lovgivning kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet på hjemmesiden må antas retter seg mot.

NorskHosting har en familievennlig profil
NorskHosting forbeholder seg retten til å vurdere kunden individuellt, og dermed nekte service til de vi anser bryter med vår politikk. Kunder må kun bruke NorskHosting's webhotelltjenester til lovlige foremål. Dette inkluderer materiale som det er copyright på. Det er uttrykkelig forbudt å reklamere for, distribuere, oppbevare, behandle eller på annen vis håndtere uanstendig, pornografisk (mykporno eller hardporno), satanistisk og rasistisk materiale, eller materiale som krenker menneskeverdet, glorifiserer krig eller er egnet til å utsette barn og unge for umoralsk eller skadelig påvirkning ved hjelp av tjenester levert av NorskHosting. Det er helt opp til NorskHosting's ledelse å vurdere om dette er tilfellet. NorskHosting kan etter eget skjønn avgjøre, herunder bringe tjenesteforholdet til opphør uten varsel eller stenge ned tjenesten, om hjemmesiden som publiseres, eller materiale som henvises til fra Kundens hjemmeside, er rettsstridig iht. denne bestemmelsen.

Konsesjoner
Kunden og brukeren er ansvarlig for at nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger.

Kontrollmekanismer
Sikkerhet og intern-kontroll
NorskHosting formoder at vedkommende som står som kontaktperson og/eller oppføres som mottaker av e-post for kunden, også har rett til å administrere over tjenesten. Retten formodes å omfatte sletting, flytting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang. Det forutsettes at kunden har innført rutiner som ivaretar og sikrer korrekt behandling av rettighetene til domene/web, herunder meddeler NorskHosting endringer av kontrollopplysninger.

Passord
Kunden skal ha passord som benyttes som sikkerhetsmekanismer ved innlogging. NorskHosting har rett til å kjøre programvare som kontrollerer brukernavn og passord.

Sikkerhetskopi
Kunden er forpliktet til å ta kopi (back-up) av filer som publiseres gjennom NorskHosting sine servere. NorskHosting vil ikke ta ansvar for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt slik kopi.

Innsyn og utlevering av opplysninger
NorskHosting kan rutinemessig foreta søk i kundens database for informasjon som er lovstridig eller på annen måte i konflikt med vår markedsmessige profil. NorskHosting har plikt til å innføre interne rutiner som skal sikre at slik informasjon ikke kommer på avveie eller meddeles andre enn de utvalgte personer som foretar disse rutinemessige undersøkelser. NorskHosting kan aksessere, herunder ta kopi av kundens lagrede informasjon, når det foreligger mistanke om at kunden selv publiserer, eller på annen måte bidrar til at ulovlig virksomhet distribueres eller på annen måte videreformidles fra NorskHosting sine tjenestemaskiner. NorskHosting skal slette kopien straks mistanken er avkreftet eller når behovet for kopi ikke lenger kan sies å være nødvendig. NorskHosting vil under ingen omstendigheter gi andre innsyn i innhentet informasjon med mindre kunden selv samtykker, eller NorskHosting ved pålegg fra offentligrettslige myndigheter ilegges utleveringsplikt. NorskHosting forbeholder seg retten til å videreformidle, og/eller informere de relevante offentlige myndigheter om mulig straffbar informasjon mv som distribueres, eller henvises til fra kundens hjemmeside.

Priser og betaling
Betaling skal skje mot faktura. Ved forsinkelse kan NorskHosting krev at betaling påløper 8,5% morarente pr. år (ca. 0,7 per påbegynte måned). Faktura sendes ut minst 30 dager før ny periode løper. NorskHosting kan beregne seg et fakturagebyr iht. gjeldende satser. Alle priser kan endres av NorskHosting med 3 måneders varsel, og uansett med 60 dagers varsel med virkning fra ny avtaleperiode. Kunden kan innen 30 dager fra slikt varsel ble avsendt si opp tjenesten med virkning for fremtidige avtaleperioder. Kunden må uavhengig av prisendring eller oppsigelse betale ut inneværende avtaleperiode. Priser og eventuelle andre ytelser er beskrevet i egen prisliste på http://www.NorskHosting.no Tjenester faktureres for ulike betalingsterminer (varierer mellom månedlig og opp til årlig), med mindre annet er særskilt avtalt. Alle priser er eksklusive eventuelle statlige avgifter. Ved manglende betaling vil tjenesten bli stengt, hvilket innebærer at all informasjon på våre servere vil bli slettet.

Bestilling og bestillingens betydning
Når en har fylt inn sine kundedata, og trykket bestill vil man samtidig måtte merke av for å ha lest våre tjenestevilkår/avtalevilkår, og dermed godtar alle disse vilkår ubetinget. Når bestillingen er utført har kunden 48 timer (to - 2 døgn) å avbestille på. Skjer ikke dette, vil bestillingen automatisk endres til fakturabetaling. Et avbestillingsgebyr vil bli belastet om det går over 48 timer før en slik bekreftelse kommer, på kr. 99 + mva.

Ansvarsbegrensning
Toppnivåregistrar
Kunden anerkjenner de forpliktelser nedtegnet av ICANN eller annen toppnivåregistrar og som NorskHosting må respektere som registrar av domener. NorskHosting kan under ingen omstendigheter gjøres ansvarlig for flytting, stenging eller annet som påvirker domenetjenesten, når dette kreves som følge av slike pålagte forpliktelser fra ICANN eller annen toppnivå registrar.

Skadesløsholdelse
Kunden forplikter seg til å holde NorskHosting skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot NorskHosting som har sammenheng med det materiale som Kunden eller brukeren har formidlet gjennom NorskHosting sine tjenestemaskiner.

Fraskrivelse av ansvar
NorskHosting kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett. NorskHosting vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemannstap eller annet avledet eller indirekte tap. NorskHosting holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett - bevisst eller ubevisst - skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. NorskHosting kan bare holdes ansvarlig for direkte økonomiske tap som rimeligvis kunne forutsees som en mulig følge av kontraktsbruddet. Maksimal erstatningsplikt ved brudd på avtalen fra NorskHosting side er begrenset til verdien på avtalen til den enkelte kunde, og maksimalt 5 000 NOK. Ved grov uaktsomhet eller forsett fra NorskHosting side, er erstatningsplikten begrenset til 10 000 NOK. NorskHosting er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois databaser og andre eksterne internettressurser som det er lenket til fra NorskHosting sine internettsider.

Notice and Take Down - opphør eller suspensjon uten varsel
NorskHosting kan uten forutgående varsel fjerne det krenkende materiale eller velge å stenge tjenesten, når mistanken om krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, etter NorskHosting sitt eget skjønn, synes berettiget og uansett om kunden ikke svarer på eller etterlever NorskHosting sitt krav om å fjerne materiale innen de frister som NorskHosting setter. Opphør eller suspensjon påvirker ikke Kundens plikt til å betale for tjenesten for den eller de påfølgende aktuelle tjenesteperiode(r).

Force majure
Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

Overdragelse, flytting eller videresalg
Overdragelse
Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra NorskHosting. Dette samtykket forutsetter at kunden har betalt for de tjenester som er bestilt frem til utløpet av inneværende avtaleperiode.

Flytting av domene
Ved flytting av domene til annen leverandør enn NorskHosting er hovedregelen at dette utføres av kundens nye leverandør iht. toppnivåets navnepolitikk. Kundeforholdet til NorskHosting må kanselleres iht. punkt 10, slik at Kundeforholdet vil fortsette inntil korrekt melding er registrert mottatt.

Flytting for øvrig
Ved flytting av øvrige tjenester til annen leverandør, må kundeforholdet til NorskHosting kanselleres iht. punkt 10, slik at Kundeforholdet vil fortsette inntil korrekt melding er registrert mottatt.

Videresalg
Videresalg av plass eller funksjonalitet er ikke tillatt uten skriftlig avtale med NorskHosting.
Angrerett, oppsigelse og stegning

Angrerett
Angrerett gjelder kun for forbrukere, ikke bedrifter. Ved registrering av et domene alene, eller sammen med webprodukter, som krever organisasjon- eller selskapstilknytning, kan man ikke påberope seg angrerett. Ved bruk av angreretten skal kunden sende inn signert, skriftlig melding om dette til NorskHosting og NorskHosting vil trekke tilbake leverte tjenester og kunden vil få betalingen refundert med de unntak av gjeldende rettsregler på området. Angreretten gjelder i 14 dager fra bestillingstidspunktet.

Domeneregistrering og ekstratjenester
Domene - tjenesten er levert når registrering av bruksrett har funnet sted hos toppnivåets registrar, og tjenesten kan derfor ikke avbestilles etter dette tidspunkt selv om normal - 14 dagers - angrefrist ikke er utløpt. Tilleggstjenestene utføres fortløpende og er engangsytelser. Tjenesten kan ikke avbestilles når oppdraget er gjennomført før angrefristen på 14 dager. Dersom NorskHosting mottar avbestilling før domenet eller tilleggstjenestene faktisk er hhv. registrert eller utført og innen utløpet av angrefristen, skal betalingen refunderes kunden uavkortet.

Ekstratjenester
Tjenesten kan sies opp innen 14 dager fra bestillingstidspunktet, forutsatt at angrefrist formularet er posttemplet eller på annen måte meddelt NorskHosting innen utgangen av angrefristen.

Generelt om oppsigelse
Ved oppsigelse av Tjenestene vil all informasjon på våre servere bli slettet. Dersom Tjenesten omfatter domeneparkering eller drift av domene, vil det bli avsendt slettemelding til domenets toppnivåregistrar.

Oppsigelse
Hver avtaleperiode løper fast, uten rett til oppsigelse for en periode på 12 måneder med mindre annet fremgår. Kunden kan si opp avtalen inntil 30 dager før avtaleperiodens utløp. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en ny tilsvarende avtaleperiode påløper. Kunden må betale for tjenesten ut avtaleperioden. Oppsigelse skal finne sted iht. punkt 10.

Oppsigelse fra NorskHosting
NorskHosting forbeholder seg retten til å si opp en tjeneste til enhver tid, med 30 dagers varsel. Alle gebyr/leieavgifter m.v. som er betalt forut, vil bli forholdsmessigt tilbakebetalt, hvis NorskHosting benytter sin rett til oppsigelse. Hvis oppsigelsen skyldes at kunden overtreder de til enhver tid gjeldende betingelser, vil det ikke skje noen refundering, og oppsigelse kan iverksettes umiddelbart. Enhver overtredelse av betingelsene, som resulterer i ekstra omkostninger, vil bli pålagt kunden.

Suspensjon, stenging eller avslutning
Ved brudd på bestemmelsene i denne avtalen, eller ved manglende betaling eller etter oppsigelse eller suspensjon vil NorskHosting nekte Kunden tilgang til tjenestene. Kunden bærer selv risikoen for det tilfelle at mislighold av en tjeneste, påvirker funksjonalitet for en annen tjeneste. Vedvarende mislighold av ovennevnte bestemmelser, over en periode på 30 dager, kan av NorskHosting forståes som en oppsigelse fra Kunden jf. punkt 9.2 flg eller et vesentlig kontraktsbrudd, hvoretter tjenesten avsluttes og informasjon slettes uten varsel. Kundens betalingsforpliktelser gjelder uansett ut gjeldende avtaleperiode. 
Framgangsmåte for behov for brukerstøtte, ved oppsigelse, angrerett mv.

Generelt
Ved behov for brukerstøtte, ved eventuelle feilsituasjoner eller ved ønske om å benytte seg av angrerett, flytting, oppsigelse eller for bestilling av tilleggstjenester eller ved andre endringer av tjenesteomfanget skal kunden henvende seg til NorskHosting sin kundeservice. Dette gjøres ved at kunden logger seg inn på sine kundesider og legger inn sine ønsker der.
Sikkerhet ved endringer

NorskHosting kan velge å ignorere henvendelser når endringsskjema sendes fra en avsender som ikke er registrert som Kunde eller bruker hos NorskHosting, ved mangelfullt eller uleselig utfylt skjema.

Endringsskjema
Bestilling av endring på tjenester skal legges inn via www.norsk-hosting.no
Avbestillingsskjema Ønsker kunden at tjenesten skal opphøre og at en ny tjenesteperiode ikke skal påløpe må kunden minimum 1 - en - måned før ny periode påløper logge inn på kundesiden på www.norsk-hosting.no og her legge inn oppsigelse av domenet.

Lovvalg, jurisdiksjon og tvisteløsning
Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av denne avtalen, kan NorskHosting kreve at tvisten skal søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen 30 virkedager fra kravet om forhandlinger ble reist, vedtar hver av partene at slik tvist skal avgjøres med endelig virkning for domstolene. NorskHosting forbeholder seg retten til å vedta verneting. Partene kan skriftlig avtale annen tvisteløsningsmekanisme, herunder tillate at søksmål kan fremmes andre plasser enn ved vedtatte verneting.

Ufravikelige rettsregler
Avtalen viker for tvingende bestemmelser om lovvalg, jurisdiksjon mv, som er fastsatt til vern og opprettholdelse av forbrukerrettigheter eller andre særlige kundegrupper.

Postadresse Ansvarlig selskap NyFritid Media, Leknessjøveien 156, 7994 Leka. Besøksadresse Leknessjøveien 195, 7994 Leka
Personvernerklæring - Tjenestevilkår - Ansvarsfraskrivelse